Baza wiedzy

27 03 2020

Obniżenie czynszu w obiektach handlowych w okresie epidemii COVID-19

W ostatnim czasie wprowadzono szereg ograniczeń w prowadzeniu działalności gospodarczej. Czasowo zakazano w obiektach handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000m2 handlu detalicznego najemcom powierzchni handlowej, których przeważająca działalność polega na handlu: wyrobami tekstylnymi, wyrobami odzieżowymi, obuwiem i wyrobami skórzanymi, meblami i sprzętem oświetleniowym, sprzętem radiowo-telewizyjnym lub sprzętem gospodarstwa domowego, artykułami piśmiennymi i księgarskimi, a także prowadzenia działalności gastronomicznej i rozrywkowej.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, który jest obecnie procedowany w Sejmie, przewiduje rozwiązania które mają pomóc najemcom powierzchni handlowej w galeriach handlowych.
 

25 02 2020

Przedsiębiorca jak konsument

W dniu 1 czerwca 2020 roku jednoosobowy przedsiębiorca zyska w pewnym zakresie ochronę, która do tej pory przysługiwała jedynie konsumentom. Z tym dniem wchodzi w życie art. 385 [5] k.c., zgodnie z którym:
 
Przepisy dotyczące konsumenta, zawarte w art. 3851-3853, stosuje się do osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Status przedsiębiorcy prowadzącego jednoosobową działalność gospodarczą zostanie zbliżony w zakresie przysługującej mu ochrony do statusu konsumenta.

Zapraszamy do lektury!
11 02 2020

Okresowe szkolenia z zakresu kredytów hipotecznych

Radca prawny Jacek Kwiecień rozpoczął serię okresowych szkoleń z zakresu kredytów hipotecznych. 

Szkolenia skierowane są dla pracowników banków zajmujących się sprzedażą, zawieraniem umów i obsługą kredytów hipotecznych dla konsumentów.