18 01 2019

Zabezpieczenie należności w trakcie postępowania sądowego

Podstawową zasadą windykacji jest szybkość działania. Determinuje ona kolejną zasadę jaką jest zasada efektywności czynności windykacyjnych. Zasady te są ściśle związane w tym znaczeniu, że efektywność zależna jest od szybkości działania. Jeżeli kontrahent zalega z płatnością to istnieje prawdopodobieństwo, że zaległości ma również wobec innych kontrahentów, czy co gorsza wobec ZUS i Urzędu Skarbowego. W tym przypadku będziemy mieli do czynienia z konkurencją wierzycieli. Ten, kto pierwszy podejmie właściwe czynności, będzie miał większe szanse na odzyskanie długu. Jest to tzw. premia za szybkość.
Co zrobić, żeby być pierwszym? Odpowiedzią na to jest wykorzystanie zabezpieczenia w postępowaniu sądowym. Procedura sądowa umożliwia pozwanemu przedłużanie wydania końcowego orzeczenia w sprawie, na przykład poprzez składanie sprzeciwu z brakami formalnymi. W tym czasie dłużnik jest praktycznie bezkarny i nadal dysponuje pieniędzmi wierzyciela. By chronić dobro wierzyciela można wnioskować o dokonanie zabezpieczenia należności.
Forma tego zabezpieczenia uzależniona jest od konkretnej sprawy i zgromadzonych dokumentów. Gdy wierzytelność wynika z nieuregulowanej faktury ważne, by faktura była prawidłowo podpisana przez dłużnika. W takim przypadku możliwe jest uzyskanie nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym, a taki nakaz zapłaty stanowi od razu tytuł zabezpieczenia, na podstawie którego można złożyć wniosek do komornika o dokonanie zabezpieczenia na przykład poprzez zajęcie rachunków bankowych dłużnika. Podstawą zabezpieczenia może być również postanowienie sądu o zabezpieczeniu.
Co daje zabezpieczenie? Do czasu zakończenia postępowania sądowego i uzyskania prawomocnego tytułu wykonawczego zabezpieczone środki przechowywane są przez komornika w depozycie, a dłużnik nie ma do nich dostępu.

Autor artykułu: Jacek Kwiecień