13 01 2020

Odsetki od kosztów procesu - nowelizacja prawa

art. 98 § 1[1] k.p.c.: Od kwoty zasądzonej tytułem zwrotu kosztów procesu należą się odsetki, w wysokości odsetek ustawowych za opóźnienie w spełnieniu świadczenia pieniężnego, za czas od dnia uprawomocnienia się orzeczenia, którym je zasądzono, do dnia zapłaty. Jeżeli orzeczenie to jest prawomocne z chwilą wydania, odsetki należą się za czas po upływie tygodnia od dnia jego ogłoszenia do dnia zapłaty, a jeżeli orzeczenie takie podlega doręczeniu z urzędu - za czas po upływie tygodnia od dnia jego doręczenia zobowiązanemu do dnia zapłaty.

Z punktu widzenia Wierzycieli i Kancelarii dobrą zmianą prawa jest wprowadzenie odsetek od kosztów procesu. Pozwani pewnie tego za dobrą zmianę nie uważają.
 
Temat ten dyskutowany jest od lat, dosyć drastycznie został ucięty uchwałą Sądu Najwyższego z dnia 20 maja 2011 r. (sygn. akt III CZP 16/11), od której to uchwały dochodzenie odsetek od kosztów procesu było praktycznie niemożliwe. A przecież droga od uzyskania tytułu wykonawczego do faktycznego odzyskania środków bywa długa i wyboista.

Trudno uznać omawianą zmianę za prowadzącą do wymiernej korzyści wierzyciela, zawsze to jednak coś „na osłodę” po podniesieniu opłat sądowych. A gdy zasądzona zostanie duża kwota 
(a co za tym idzie koszty procesu będą wysokie) i ściągnięcie tych kosztów od dłużnika nastąpi po latach - może się uzbierać miła oku i portfelowi klienta kwota. Nie będą to jednak, co warto podkreślić - nawet w sprawach gospodarczych -  odsetki od transakcji handlowych, możemy liczyć tylko  na odsetki za opóźnienie.

Pozostaje do wypracowania praktyka - czy konieczny jest wniosek o przyznanie odsetek od kosztów procesu w pozwie? Czy w ogóle konieczne jest rozstrzygnięcie tej kwestii w wyroku? Wydaje się, że z literalnego brzmienia przepisu - „od zasądzonej kwoty procesu należą się odsetki” - wynika, iż pełnomocnik nie musi wnosić o odsetki, orzeczenie będzie w tej sprawie milczeć, a komornik i tak wyegzekwuje te odsetki jako należne z mocy prawa. Czas jednak pokaże, póki co w pozwach zamieszczamy stosowne wnioski.

Autor artykułu: Katarzyna Papiorek